Adatkezelési tájékoztató

 

Adatkezelők megnevezése: 

  • a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program szervezői:

Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) – 1051 Budapest, Nádor u. 32.  

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) – 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.

Magyarok Kenyere Alapítvány (Alapítvány) – 7728 Somberek, Arany János út 4.

  • a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program közreműködő szervezete:

NAK Magyarok Kenyere Nonprofit Közhasznú Kft. (Kft.) – 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.  

 

Az adatkezelők az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (2016/679 EU rendelet, GDPR) előírásai (13. cikk) alapján tájékoztatják az adományozókat, hogy az Alapítvány Alapító Okiratában meghatározott közhasznú tevékenységek és közfeladatok ellátása érdekében, az Alaptörvénnyel és a vonatkozó jogszabályokkal összhangban álló karitatív, szociális és egyéb céljaik megvalósításához adománygyűjtést folytatnak a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program keretében. Az ország összes megyéjéből és a határon túli magyarok lakta térségekből felajánlott búzát a kijelölt gyűjtőpontokon összegyűjtik, malmokba szállítják, ahol azt megőrlik, az így elkészült liszt pedig civil szervezeteken keresztül rászorulókhoz kerül, adományként. A pénzadományok és egyéb pénzügyi felajánlások a közvetlen karitatív célok és az éves programsorozat lebonyolítása mellett agrárszakmai programok beindítását, a kárpát-medencei társadalmi-gazdasági kohézió elősegítését, az együttműködések ösztönzését, a tudásátadás és információáramlás fórumainak, csatornáinak kialakítását szolgálják.  

A természetbeni és pénzadományok gyűjtése során az adatkezelők az adományozók személyes adatait gyűjtik és kezelik. Az adatkezelők a személyes adatokat kizárólag az érintettektől gyűjtik. Az adatkezelés célja a statisztikai összesítésen kívül a kapcsolattartás biztosítása, az adományok beazonosíthatósága, illetve a természetbeni adományok esetében az élelmiszerbiztonsági követelmények, a nyomonkövethetőség garantálása.   

Az adatkezelés jogalapja a GDPR, illetve annak 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, azaz az érintett kifejezett hozzájáruló nyilatkozata. Az adatkezelés céljának megvalósítása érdekében az adatkezelők a következő adatokat gyűjtik és kezelik:

  • természetes személy: családi és utónév, levelezési cím, e-mail cím és telefonszám; 
  • gazdálkodó szervezet: név, képviselő neve, székhely, levelezési cím, cégjegyzékszám, adószám, e-mail cím és telefonszám;
  • adományozott mennyiség, összeg.

A felsorolt adatok megismerésére kizárólag a fent meghatározott szervező és közreműködő szervezeteknek a program lebonyolításával feladat- és hatáskörük szerint foglalkozó munkatársai és tagjai jogosultak, más munkatársak, tagok és harmadik személyek számára nem hozzáférhetők. Az adományozó ugyanakkor az adományozás során tett nyilatkozatával kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy az adományozói listában nevét, lakóhelyét/székhelyét, illetve megyei illetőségét, valamint az adományozott mennyiséget a szervező és közreműködő szervezetek nyilvánosságra hozzák.

A fent megjelölt személyes adatokat az adatkezelők az adatkezelési cél megvalósulásáig tárolják, amely nem érinti az egyéb jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése érdekében történő adattárolást.

Az érintett jogai:

  • az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, 
  • az érintettet megilleti az adathordozhatóság joga;
  • az érintett adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata bármely időpontban visszavonható, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
  • az érintett a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtására jogosult az adatkezelés kapcsán.